Astrid Gorter

Versie: november 2022


Voor je liggen de kleine lettertjes van Astrid Gorter. Mijn algemene voorwaarden zijn eerlijk en duidelijk. Ingewikkelde juridische woorden laat ik liever achterwege. Het is belangrijk dat je even een kwartiertje van je tijd neemt om onze afspraken te bekijken. Zo verkleinen we de kans op misverstanden en kunnen we ons focussen op leukere dingen, zoals blokfluit spelen en muziek maken!

01 Laten we kennismaken

 1. Nog even voorstellen: Astrid Gorter is een eenmanszaak, gevestigd in het mooie Haarlem aan de Herman Robbersstraat 30 (2024HJ).

  Stuur een e-mail: astrid@astridgorter.nl
  Bel mij: 06-21927192

  Nog een paar lange nummers:
  KvK: 34336365
  BTW: NL00210831B78

02 Leeswijzer

 1. Ik heb mijn best gedaan om deze algemene voorwaarden zo overzichtelijk mogelijk te houden en er geen boekwerk van te maken dat rechtstreeks uit de 18e eeuw lijkt te stammen. Sommige woorden komen in deze voorwaarden een speciale betekenis toe:
  • Astrid Gorter, ik, mij: de eenmanszaak Astrid Gorter, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34336365, gebruiker van deze voorwaarden;
  • Herroepingsrecht: jouw mogelijkheid om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  • Jij, je, jou(w): de persoon die met Astrid Gorter een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan als consument zijnde;
  • Schriftelijk: communicatie via de post, e-mail of app;
  • Webshop: de webshop beschikbaar via www.astridgorter.nl.

03 Toepasselijkheid

 1. Mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing op mijn webshop, aanbod, offertes, overeenkomsten, de opdracht, de uitvoering van werkzaamheden door mij en het verrichten van andere (rechts-)handelingen.
 2. Soms komt het voor dat we samen besluiten om het net allemaal wat anders te doen. Daarbij willen we dan waarschijnlijk afspraken maken die afwijken van deze voorwaarden. Deze afspraken zijn alleen geldig als ze zwart op wit (schriftelijk dus) door ons zijn vastgelegd. Zo weten we allebei waar we aan toe zijn.
 3. Hanteer je ook zelf algemene voorwaarden? Wees je er dan van bewust dat jouw algemene voorwaarden niet van toepassing zijn en door mij uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.

04 Wijzigen van deze voorwaarden

 1. Het gebeurt wel eens dat ik deze algemene voorwaarden wil wijzigen. Vanaf het moment dat ik de gewijzigde voorwaarden op de webshop publiceer, zijn de gewijzigde voorwaarden van toepassing. Ik informeer bestaande klanten daarover ook nog even via e-mail wanneer het een ingrijpende wijziging betreft. Op al gedane bestellingen via de webshop heeft zo’n wijziging overigens geen invloed. Als het een ingrijpende wijziging betreft, heb je bovendien het recht om de overeenkomst te ontbinden.

05 Mijn aanbod en webshop

 1. Al mijn prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Oriënterende communicatie, voorafgaande aan een potentiële overeenkomst, is vrijblijvend en creëert geen verplichtingen.
 3. Indien mijn aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of er aanvullende voorwaarden aan dit aanbod verbonden zijn, wordt dit natuurlijk nadrukkelijk in het aanbod zo vermeld.
 4. Ik kan helaas niet beloven dat de digitale producten en diensten die in mijn webshop worden aangeboden ook echt te allen tijde verkrijgbaar zijn. Ik heb altijd het recht om een digitaal product of dienst terug te trekken.
 5. Ik ben trots op mijn webshop en heb mijn best gedaan om de digitale producten en diensten die ik aanbied zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Toch kan het natuurlijk een keertje voorkomen dat bepaalde informatie op mijn webshop niet helemaal juist en volledig is. Wat dacht je van een typo waardoor de prijs voor een cursus niet €50,- maar €1,- is. Als het een duidelijke blunder betreft (ook wel een “kennelijke vergissing of kennelijke fout” genoemd), kan ik hier niet aan worden gehouden.

06 Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij mijn aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij door mij gestelde voorwaarden. Oftewel:
  • Wanneer jij digitaal akkoord gaat met mijn aanbod, door op mijn webshop jouw
   keuze aan te geven en de bestelling af te ronden en je een bevestigingsmail van
   mij hebt ontvangen;
  • Jij je op een andere manier inschrijft voor een (online) cursus en / of (digitaal)
   product en je een bevestigingsmail van mij hebt ontvangen;
  • Ik uit jouw gedrag mag afleiden dat jij akkoord bent gegaan met mijn aanbod.

07 Producten & diensten

 1. Ik neem bij de uitvoering van de overeenkomst in principe een inspanningsverplichting op mij en voer de overeenkomst uit op basis van mijn eigen creatieve inzicht, tenzij uitdrukkelijk een bepaald resultaat is afgesproken.
 2. Ik mag derden inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.
 3. Voor workshops op locatie, zoals de BACK TO BLOKFLUIT with a cup of tea, breng ik reis- en parkeerkosten in rekening. Zorg ervoor dat eventuele door mij gewenste faciliteiten, aanwezig zijn.
 4. Voor een workshop geldt een minimumaantal deelnemers. Een deelnemer kan zich, bijvoorbeeld bij ziekte, laten vervangen door een ander. Het aantal deelnemers kan tot 7 dagen van tevoren worden gewijzigd, mits het minimum deelnemers wordt behaald. Vervanging of wijziging van het aantal deelnemers dient schriftelijk te gebeuren.
 5. Tot 7 dagen van tevoren kan een workshop kosteloos worden geannuleerd (onder annuleren wordt ook het verplaatsen van de datum en het tijdstip verstaan). Daarna betaal je 100% van de overeengekomen prijs.
 6. Je krijgt 12 maanden, te rekenen vanaf het moment van betaling, toegang tot de content van de online blokfluitlessen.
 7. Niettegenstaande de mogelijk om je te laten vervangen wanneer dit volgens deze voorwaarden is toegestaan, is jouw toegang tot de door mij aangeboden digitale producten en diensten persoonsgebonden. Dit betekent dat jij de inhoud niet met anderen mag delen door – bijvoorbeeld – inlogcodes aan hen te verstrekken. Indien ik vermoed dat jij de inhoud met derden deelt of hebt gedeeld, mag ik besluiten om jou de (verdere) toegang te ontzeggen. Jouw betalingsverplichting blijft intact (je hebt dus geen recht op restitutie).
 8. Je dient er zelf voor te zorgen dat je beschikt over de juiste software en apparaten om gebruik te kunnen maken van de digitale producten en diensten. Twijfel je hierover of heb je een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.
 9. In geval van verhindering bij een webinar kun je ervoor kiezen om je te laten vervangen door een ander. Dit dien je wel uiterlijk 1 dag van tevoren schriftelijk door te geven. Webinars worden niet opgenomen en kunnen dus niet op een later moment worden bekeken.
 10. De ritme cursussen hebben een beperkte geldigheidsduur; dit staat in het aanbod vermeld. Het is niet mogelijk om je te laten vervangen door een ander wanneer je een ritme cursus hebt aangeschaft.
 11. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een webinar zal het webinar geen doorgang vinden. Ik laat jou dit in ieder geval uiterlijk 2 dagen van tevoren weten. Natuurlijk zal ik het al door jou betaalde bedrag restitueren (binnen 5 dagen).
 12. Wanneer je te laat komt voor een Zoom sessie, wordt de sessie ingekort.
 13. Heb je een geldige reden om een Zoom sessie te verzetten? Laat mij dit dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk 24 uur van tevoren, weten via e-mail. Als je een sessie mist zonder mij tenminste 24 uur van tevoren hiervan op de hoogte te stellen, zal de sessie door mij geannuleerd worden en kan deze niet opnieuw worden ingepland.
 14. Ik gebruik vaak producten en diensten van derde partijen bij de uitvoering van de opdracht, zoals (open source) software, hostingdiensten, licenties, e.d. Jij gaat hiermee akkoord en zal je aan de voorwaarden van deze derden houden en redelijke instructies van mij opvolgen om overtreding van deze voorwaarden te voorkomen. Ik kan nooit garanderen dat deze derden hun producten en diensten ook (tegen dezelfde prijs) blijven aanbieden, dan wel dat de voorwaarden waaronder deze derden hun producten of diensten aanbieden, hetzelfde blijven.
 15. Ik mag de inhoud van mijn digitale producten en diensten te allen tijde wijzigen en / of aanvullen. Een wijziging of aanvulling geeft jou geen recht op restitutie of schadevergoeding, tenzij het een heel ingrijpende wijziging betreft. Ik kan er ook voor kiezen om een digitaal product of dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het plegen van onderhoud.
 16. Stuur je een feedbackfilmpje in? Zorg er dan voor dat het filmpje via WeTranser wordt gestuurd en het filmpje goed geluid en beeld heeft. Binnen een week ontvang je mijn feedback in jouw inbox.
 17. Het is mij toegestaan om de datum of het tijdstip van een workshop te veranderen, indien daarvoor een gegronde reden aanwezig is. Natuurlijk laat ik je dit op tijd weten. Indien het niet mogelijk is om de workshop op een later moment in te plannen, zal ik het door jou betaalde bedrag restitueren binnen 5 dagen.

08 Herroepingsrecht

 1. Het wettelijk geregelde herroepingsrecht voor consumenten vervalt wanneer je op mijn webshop een bestelling plaatst in de volgende gevallen:
  • Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien de nakoming is begonnen met jouw uitdrukkelijke voorafgaande instemming en je hebt verklaard afstand te doen van jouw recht van ontbinding zodra ik de overeenkomst ben nagekomen;
  • Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien;
  • Bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en je hebt verklaard dat je daarmee afstand doet van jouw recht van ontbinding.

09 Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. De prijs van mijn digitale producten en diensten is de prijs die op mijn website staat vermeld, behalve wanneer er sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. Op mijn website staat omschreven hoe en via welke betaalwijzen jij kan betalen. Betaling verloopt via de Payment Service Provider Mollie. Dit betekent dat ik noodzakelijke (persoons)gegevens, zoals betaalgegevens, deel met Mollie. Jij begrijpt en accepteert dit. Lees anders eens de privacy- en cookieverklaring van Mollie voor meer informatie hierover. In alle andere gevallen kan betaling plaatsvinden via bankoverschrijving: je moet wel betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Je gaat akkoord met elektronische facturering.
 4. Indien je niet op tijd betaalt, zal ik je eerst een herinnering sturen om je hierop te wijzen en krijg je een termijn van 14 dagen om alsnog te betalen. Indien deze termijn verstrijkt zonder dat je betaalt, heb ik het recht om over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente te vorderen en de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

10 Klachten

 1. Heb je een klacht? Dat vind ik ontzettend vervelend. Je kunt hiervoor contact met mij opnemen via e-mail. Jij bent wel zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken.
 2. Binnen 14 dagen ontvang jij een reactie op jouw klacht (gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht). Indien het niet mogelijk is om een inhoudelijke of definitieve reactie te geven binnen deze termijn, zal ik in ieder geval de ontvangst van jouw klacht bevestigen en krijg je van mij een indicatie van de termijn waarbinnen ik verwacht jou een inhoudelijke of definitieve reactie te kunnen geven.
 3. Wanneer ik een klacht gegrond acht, zal ik zo spoedig mogelijk met een redelijke oplossing komen.
 4. Ik ben ervan overtuigd dat we er vast samen uit gaan komen. Als dit echt niet lukt, is het goed om te weten dat je ook nog de mogelijkheid hebt om jouw klacht in te dienen bij het ODR-platform van de Europese Commissie. Klik op deze link om jouw klacht in te dienen.

11 Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software, data, documentatie, trainings- en cursusmaterialen, werkboeken, werkbladen, webinars, video’s, opdrachten, en alle andere verstrekte materialen, berusten uitsluitend bij mij en/of mijn licentiegevers. Ik verleen jou hierbij een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en nietoverdraagbaar recht om deze materialen te gebruiken voor persoonlijke studiedoeleinden. Het is jou niet toegestaan dit te verveelvoudigen of te kopiëren, zonder mijn schriftelijke toestemming. Een inbreuk op mijn intellectuele eigendomsrechten wordt bestraft met een eenmalige boete van EUR 1.000,- en EUR 50,- voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten. Dit laat mijn recht onverlet om een (aanvullende) vergoeding te vorderen.

12 Aansprakelijkheid

 1. Ik ben uitsluitend aansprakelijk jegens jou voor schade die jij lijdt indien en voor zover die schade veroorzaakt is door mijn opzet of bewuste roekeloosheid. Indien ik toch aansprakelijk word gesteld voor geleden schade, ben ik slechts aansprakelijk voor schade die direct verband houdt met onze overeenkomst. In zo’n geval, is mijn aansprakelijkheid alsnog te allen tijde beperkt tot de aankoopprijs die jij voor het digitale product en / of dienst hebt betaald. Ik ben in ieder geval nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, gemiste besparingen, gederfde winst, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of
  reputatieschade.
 2. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen mij is één jaar.
 3. Enige beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden, heeft slechts gelding voor zover deze niet in strijd is met regels van dwingend recht.

13 Als we er echt niet uitkomen

 1. Komen we er samen niet uit? Dan is het goed om te weten dat alle geschillen die verband houden met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar ik gevestigd ben. Binnen een (1) maand nadat ik mij schriftelijk op de bevoegdheid van deze rechtbank heb beroepen, heb jij de mogelijkheid om te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, ter beslechting van ons geschil.

14 Tot slot

 1. Op onze overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is, bij uitsluiting, het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden aan. Wij zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen die dezelfde strekking hebben, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen.

Gefeliciteerd, je hebt deze algemene voorwaarden helemaal doorgelezen! Best een prestatie, dus daarom ontvang je van mij een gratis feedbackfilmpje. Dit hoef je alleen even aan me door te geven en dan zorg ik ervoor dat het in orde komt.